Enric Ventura

Publicacions (actualitzat a 7/2023)


Anant a MathSciNet trobareu la llista actualitzada de les publicacions ja aparegudes, amb els corresponents reviews. A més, aquí hi ha una llista d'algunes de les cites rebudes.

Cliqueu a la referència per a obtenir resums, l'article en pdf, i altre material disponible.


Número d'Erdös 3 via, for example,              E. Ventura  -  F. Matucci  -  P. Cameron  -  P. Erdös

© Enric Ventura Capell, 1999                                                                                           Main page Retorn a la pàgina principal.